Website disclaimer

De informatie op deze website is door DANC Human Resources met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Dit laat echter onverlet dat bepaalde informatie toch onvolledig en/of onjuist zou kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor eventuele informatie die van/door derden op of via deze website wordt aangeboden. Het toegang zoeken tot deze website en het gebruikmaken van de inhoud c.q. informatie komt volledig voor eigen risico van de bezoeker/gebruiker. DANC Human Resources is nimmer aansprakelijk voor dit gebruik c.q. directe en/of indirecte (gevolg)schade die hieruit voortvloeit. Noch aan de inhoud, noch aan het wel of niet beschikbaar zijn van deze website kunnen rechten worden ontleend. De inhoud van deze website kan eenzijdig door DANC Human Resources worden gewijzigd.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van DANC Human Resources worden vermenigvuldigd, verspreid, opgeslagen op/in een (digitale, geautomatiseerde) gegevensdrager en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door druk, fotokopie, opname, scan, download of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DANC Human Resources.
De bezoeker/gebruiker van deze website conformeert zich, door toegang te zoeken tot deze website, aan de hier genoemde voorwaarden.

E-mail disclaimer (NL)

De informatie en eventuele bijlagen verzonden met deze e-mail zijn mogelijk persoonlijk en/of vertrouwelijk en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht deze direct te retourneren, bijlagen niet te openen en het origineel te vernietigen c.q. definitief te verwijderen evenals de originele inhoud die automatisch of door synchronisatie achterblijft (bijvoorbeeld een lijst van ‘verzonden’ items). Het is niet toegestaan deze e-mail en de inhoud hiervan te gebruiken, vermenigvuldigen, kopiëren, openbaar te maken, of te zenden aan c.q. te delen met derden. DANC Human Resources sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van het niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomen van deze e-mail en eventuele bijlage(n).

E-mail disclaimer (ENG)

The information and any attachments transmitted with this e-mail may be personal and/or confidential and therefore intended solely for the addressee(s). If this email is not intended for you, you will be asked to return it directly, not to open attachments and destroy or delete the original as well as original content that remains automatically or by synchronization (eg a list of ‘sent’ items). It is not allowed to use, reproduce, copy, publish, transmit to or share this email and its contents with third parties. DANC Human Resources excludes any liability in respect of an incorrect, incomplete or not timely transmission of this e-mail and any attachment(s).