Privacyverklaring

1. Uitleg privacyverklaring en rechten van de betrokkene

U hebt als persoon rechten als uw persoonsgegevens ergens worden verwerkt. Deze rechten en alle verplichtingen die daarbij gelden zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg de AVG. Deze privacyverklaring is opgesteld om u hier goed over te informeren. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan DANC Human Resources verstrekt heeft, tenzij u hiervoor specifieke toestemming heeft gegeven of indien DANC Human Resources dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met reguliere of vaste klanten worden afspraken vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van deze Privacyverklaring. Zo kunt u er op vertrouwen dat er op een correcte wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Welke privacyrechten hebben mensen met betrekking tot hun persoonsgegevens?
Antwoord: Het recht om hun persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of wissen, om te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken en om bezwaar te maken als hun persoonsgegevens worden verwerkt (zie onder punt 2 alle Privacyrechten). En dat mensen het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u een van de genoemde privacyrechten uitoefenen?
Antwoord: Lees dan de volledige privacyverklaring goed door en doe een verzoek tot uitoefening van een privacyrecht.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of bent u het ergens niet mee eens?
Antwoord: Neem dan contact op met DANC HR.

Wilt u een klacht indienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens?
Antwoord: Neem bij voorkeur eerst contact op met DANC HR. Of neem contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Rechten van de betrokkene

  • Het recht om je persoonsgegevens die verwerkt worden in te zien (inzage)
  • Het recht om gegevens over te dragen (dataportabiliteit)
  • Het recht om ‘vergeten’ te worden (vergetelheid)
  • Het recht om de persoonsgegevens die worden verwerkt te wijzigen (rectificatie en aanvulling)
  • Het recht om minder gegevens te laten verwerken (beperking van de verwerking)
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
  • Het recht op een menselijke blik bij besluiten

3. Overzicht van verwerkingsactiviteiten

Beschrijving verwerkingsactiviteiten & doelen:
Verzamelen van een compleet overzicht van persoonsgegevens (indien dit wenselijk is) om de opdrachtgever adequaat te kunnen ondersteunen:
• bij het bieden van support bij en/of met het invullen van documenten waarin persoonsgegevens correct verwerkt dienen te worden (brieven, arbeidsovereenkomsten, formulieren, etc.);
• met het bieden van advies op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van deze persoonsgegevens in het belang van de opdrachtgever;
• met het bieden van informatie t.b.v. een andere Verwerker die voor of namens de opdrachtgever werkzaamheden verricht.

Verwijderen/vernietigen van persoonsgegevens na bewaartermijn
• alle persoonsgegevens die de bewaartermijn overschrijden
• alle persoonsgegevens die op verzoek van betrokkene of verwerkingsverantwoordelijke eerder moeten en wettelijk mogen worden verwijderd/vernietigd

4. Overzicht van bewaartermijnen

Bewaartermijnen met betrekking tot persoonsgegevens van personeel van een opdrachtgever van DANC HR:
• persoonsgegevens personeel in dienst tot einde Overeenkomst met DANC HR
• persoonsgegevens personeel uit dienst tot specifiek bepaald termijn:
o direct verwijderen: persoonsgegevens die geen enkel doel meer dienen
o direct verwijderen: persoonsgegevens die op verzoek van betrokkene moeten en wettelijk mogen worden verwijderd
o niet-wettelijk indicatief 6 maanden gegevens sollicitant bewaren na sluiting sollicitatieprocedure
o niet-wettelijk indicatief 12 maanden gegevens sollicitant bewaren na toestemming sollicitant
o niet-wettelijk indicatief 3 jaar bewaren: persoonsgegevens met algemeen of verantwoordingsdoel
o wettelijk 5 jaar bewaren: kopie identiteitsbewijs

Bron: Art. 7.5, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011, lid 1 en 4:
1.) De inhoudingsplichtige stelt voor de datum van aanvang van de werkzaamheden van de werknemer, of voor de aanvang van de werkzaamheden indien de dienstbetrekking is overeengekomen op de datum waarop de werkzaamheden aanvangen, de identiteit van de werknemer vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de Wet op de identificatieplicht en houdt een afschrift van dat document voor controle beschikbaar bij de loonadministratie.
4.) De inhoudingsplichtige bewaart de in dit artikel bedoelde gegevens en afschriften ten minste vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd.

o wettelijk 5 jaar bewaren: loonbelastingverklaring

Bron: Art. 23, Wet op de loonbelasting 1964, lid 1 en 5:
1. De heffingskorting voor de loonbelasting wordt slechts toegepast ingeval de werknemer daartoe een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek aan de inhoudingsplichtige heeft gedaan. Het verzoek geldt tot het tijdstip waarop de werknemer het verzoek schriftelijk, gedagtekend en ondertekend intrekt.
5. De inhoudingsplichtige bewaart het in het eerste en derde lid bedoelde verzoek ten minste vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd.

o wettelijk 7 jaar bewaren: boeken, bescheiden en andere gegevensdragers t.b.v. fiscaal belang

Bron: Art. 52, Algemene Wet Rijksbelastingen, lid 1 en 4:
1.) Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf, zelfstandig beroep of werkzaamheid naar de eisen van dat bedrijf, dat zelfstandig beroep of die werkzaamheid op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken.
4.) Voorzover bij of krachtens de belastingwet niet anders is bepaald, zijn administratieplichtigen verplicht de in de voorgaande leden bedoelde gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.

o niet-wettelijk per document bepalen: documenten ter bewijs of ter voorkoming van afbreukrisico
o niet-wettelijk per persoonsgegeven bepalen: voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden

Bewaartermijnen met betrekking tot persoonsgegevens van opdrachtgever, (potentiële) klant of relatie van DANC HR:
o persoonsgegevens om persoonlijk contact te kunnen onderhouden worden onbeperkt bewaard

5. Bezoekers van deze website

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan DANC Human Resources verstrekt heeft, tenzij u hiervoor specifieke toestemming heeft gegeven of indien DANC Human Resources dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

DANC Human Resources gebruikt Google analytics om het gebruik van de website te analyseren zodat hiermee de kwaliteit, inhoud en vindbaarheid van de website verbeterd kan worden.