Werkwijze

Indien u gebruik wilt maken van DANC Human Resources of daarover twijfelt, neem dan contact op! Bij voorkeur zendt u een e-mail, bijvoorbeeld middels het contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen, zodat er voldoende tijd is om u goed te woord te staan.

Verkorte procedure
Als de telefonische of gemailde vraag niet complex van aard is, dan is een verkorte procedure mogelijk. Dat betekent dat er online een advies kan worden gegeven op basis van een of enkele kostenbesparende online-consult(s). Indien nodig wordt er extra telefonisch contact gehouden of is een intakegesprek voldoende om te kunnen komen tot uitvoering. U wordt gevraagd om een mailbevestiging te geven op de offerte. Daarna volgt de uitvoering en ontvangt u per mail een korte rapportage met het advies of een inhoudelijk document. Deze procedure is goed voor praktische zaken / adviezen.

Uitgebreide procedure
Als de telefonische of gemailde vraag mogelijk een uitgebreide behandeling verlangt, dan wordt onderstaande procedure gevolgd.

   1. Intake
    Afhankelijk van de geformuleerde vraag, behoefte en het intakegesprek (kosteloos) stellen we samen globaal vast welke dienstverlening nodig is.
   1. Voorbereiding
    Als duidelijk is welke dienstverlening globaal wordt verlangd, wordt een offerte of samenwerkingsvoorstel gemaakt. Dit voorstel krijgt u in de vorm van een overeenkomst per mail. Hierin staan de besproken opdracht en voorwaarden (doel van de opdracht, beoogde resultaten, plan van aanpak, verwachte doorlooptijd, fasering, rapportage, kostenbegroting, betalingsvoorwaarden, afspraken over geheimhouding, privacy-compliance AVG, etc.). Bent u akkoord dan kunt u het document ondertekenen, en zo per post of ingescand per mail de opdracht verstrekken.
   1. Uitvoering
    De besproken en vastgestelde opdracht wordt uitgevoerd. Indien tijdens de uitvoering van het plan van aanpak geconstateerd wordt dat aannames hierin (mogelijk gaan) afwijken, dan wordt dit met u besproken en wordt hier zo nodig op bijgestuurd. De aard en omvang van de opdracht bepaalt of deze fase wordt opgedeeld in meerdere sub-fasen (bijvoorbeeld oriëntatie, vooronderzoek, aanbevelingen over verandering, bepalen van veranderingsstrategie, -bereidheid en implementatiefase).
   1. Evaluatie en afronding
    Aan het eind van de uitvoering kan een rapportage gewenst zijn. Niet alleen staan hier eventueel de resultaten in, ook eventuele openstaande zaken die (mogelijk later) aandacht behoeven worden genoemd. Dit moment geeft ook de mogelijkheid om de klanttevredenheid te bespreken. En het biedt de adviseur de kans om zijn inzet met u te evalueren en daarvan te kunnen leren.