Gedragscode

  1. De adviseur streeft naar een goede dienstverlening, zorgvuldige procedures en een optimaal resultaat voor de opdrachtgever.
  2. De adviseur werkt met respect voor de opdrachtgever en diens eventuele medewerkers.
  3. De adviseur stelt het belang van de opdracht centraal tenzij dit belang in strijd is met de wet, de goede zeden dan wel met de onafhankelijkheid van de adviseur of anderszins in redelijkheid niet van de adviseur kan worden verlangd dat hij het belang van de opdracht voorop stelt.
  4. De adviseur staat voor integriteit en zal zich houden aan geschreven en ongeschreven normen en geen oneigenlijk gebruik maken van zijn bevoegdheden of positie.
  5. De adviseur vermijdt zoveel als redelijkerwijs mogelijk iedere (schijn van) belangenverstrengeling. Openheid en transparantie bieden hier duidelijkheid.
  6. De adviseur zet zijn (des)kundigheid en werkcapaciteit zo goed en doelmatig mogelijk in voor de uitvoering van de opdracht.
  7. De adviseur neemt zorgvuldigheid en geheimhouding in acht met betrekking tot vertrouwelijke dan wel concurrentiegevoelige informatie die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen.
  8. De adviseur zal zowel bij het uitbrengen van een offerte als bij het factureren een honorarium aanbieden/in rekening brengen dat in overeenstemming is met de te verrichten/verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. De grondslag van het honorarium wordt gevormd door de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en gemaakte kosten, tenzij hiervan, voorafgaand aan de opdracht, schriftelijk is afgeweken.